MATERSKÁ ŠKOLA
DOLNÉ SRNIE
JE OTVORENÁ
OD 5.9.2016.

Prevádzka je od 6,30do 16,00 hod.

 

Materská škola Dolné Srnie je umiestnená na konci dediny v budove bývalej ZŠ. Zriaďovateľom je Obec Dolné Srnie. Tvoria ju dve triedy. Poskytuje predprimárne vzdelávanie,celodennú a poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Organizačnou súčasťou MŠ je aj zariadenie školského stravovania.Na prízemí sa nachádza šatňa, umyváreň , WC, sklad pomôcok, školská jedáleň, kuchyňa a herňa. Na poschodí sa nachádza herňa,spálňa, WC, umyváreň, sklad pomôcok a riaditeľňa. Materská škola je vybavená učebnými pomôckami, ktoré sa postupne dopĺňajú a modernizujú. Exteriér objektu tvorí školská záhrada, ktorá je oplotená, vybavená preliezkami, športovým náradím a náčiním. Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 0 schváleného Ministerstvom školstva SR a podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý je vypracovaný v súlade s ISCED 0 na podmienky MŠ.  Náš ŠkVP má názov Čo všetko deťom k šťastiu treba. Je zameraný na environmentálnu výchovu a obohatený o regionálne prvky. MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie, o čom dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.