Projekt : Moja záhrada je zameraný na environmentálnu výchovu.

Vychádza z environmentálneho kalendára.

Uplatňuje slovnú metódu – opis, vysvetľovanie a metódu praktických pestovateľských
prác – vysvetľovanie, predvádzanie a vlastný nácvik činností.

Využíva skupinovú a individuálnu formu práce.

Tvorí ju okrasná záhrada. Je zameraná na kvety – jarné, letničky a jesenné. Na projekte
spolupracujeme s rodičmi a starými rodičmi.

Tento rok ju chceme rozšíriť o liečivé byliny.

Druhý projekt má názov: Môj strom , načrtáva možnosti aplikácie konštruktivizmu do prírodovedného vzdelávania. Hlavný význam projektu je, že dieťa sa naučí poznávať, skúmať obklopujúcu realitu v okolí, v ktorom žije. Konštruuje si vlastné poznanie na základe skúseností, zážitkov, pozorovaní a manipulovaním s realitou.Naučí sa získavať poznatky z prostredia vlastnou skúsenosťou a bude si vedieť utvárať objektívne informácie o realite. Projekt podporuje detské poznanie a nasycuje dostatočným množstvom príležitostí na skúmanie a bádanie. Rozvíja poznanie dieťaťa obklopujúcej konkrétnej vybranej reality v exteriéri materskej školy. Je zameraný na zaznamenávanie zmien listnatých stromov, toho, čo sa nachádza na strome, pod stromom v priebehu štyroch ročných období. Na pozorovanie v jednom školskom roku si vyberieme jeden strom. Pozorovali sme gaštan konský, brezu bielu, lipu malolistú, a tento rok pozorujeme agát biely. Spájame prirodzený záujem a potrebu dieťaťa spoznávať svet okolo seba. V našom projekte sa zameriavame na empirickú úroveň dieťaťa-získavanie informácií vlastnou skúsenosťou a manipuláciou s reálnymi predmetmi vo svojom okolí. Uplatňujeme individuálne a skupinové formy práce. O realizovaných aktivitách vedieme spolu s deťmi dokumentáciu. Na projekte pracujeme s deťmi štyri roky.