Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

 

podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v

znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných

predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Názov zamestnávateľa: Obec Dolné Srnie, Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie

Adresa, kontakt: Materská škola Dolné Srnie, Dolné Srnie 170, 916 41 Dolné Srnie

Tel.: 0908 625 933 riaditeľka MŠ

e-mail: mskola@dolnesrnie.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: Učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky   o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o prijatie do zamestnania

-profesijný životopis

-motivačný list

-súhlas so spracovaním osobných údajov

       (všetky doklady vlastnoručne podpísané)

- overené kópie dokladov o dosiahnutej kvalifikácie

-ovládanie štátneho jazyka

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným  pracovným miestom:

- bezúhonnosť (doložiť aktuálny odpis z registra trestov

- zdravotná spôsobilosť

-ovládanie práce s PC

-pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup k  práci, ochota, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť

Odporúčané:

-doklad o dĺžke pedagogickej praxe

-absolvované a ukončené adaptačné vzdelávanie

 

Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom: učiteľka MŠ na zastupovanie počas MD

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť do 31.5.2022 na adresu zamestnávateľa 

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242

916 41 Dolné Srnie

 

 v zalepenej obálke označenej: „UČITEĽ MŠ – NEOTVÁRAŤ“. 

 

Uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované  kritéria budú kontaktovaní telefonicky o pohovore a presnom čase pohovoru, ktorý bude v priestoroch MŠ.

 

V Dolnom Srní dňa 17.5.2022

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

 

2.Žiadosť o prijatie do MŠ.docx (17,3 kB)

 

Oznámenie o zápise

1.Oznámenie o zápise, organizácia, podmienky.docx (168,2 kB)