PROJEKT DOMESTOS

Materská škola Dolné Srnie sa už po šiesty raz pod
vedením Kovačovicovej zapojila do projektu Domestos
o finančnú výhru 3 500 € na rekonštrukciu toaliet.

Splnili sme 1. aktivitu Lovecká nástenka. Po
zaregistrovaní rodičia a priatelia MŠ hlasujú cez

e–mail za fotografiu škôlky zo splnenej aktivity. Ďalšie
body získavame za účtenky z nákupu výrobkov
Domestos, ktoré môžete vložiť do škatule pri žltej
nástenke v MŠ.

ĎAKUJEME za hlasy aj účtenky

Projekt

Vytvorte deťom bezpečný priestor pre hry a rozvoj.

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na obstaranie nového, moderného a najmä
bezpečného nábytku do 2.triedy. Súčasný nábytok je značne opotrebovaný a nevyhovuje už
moderným potrebám škôlky. Bol už niekoľko - krát opravovaný a samotní rodičia ho v rámci svojho
voľného času spolu so zamestnancami MŠ renovovali i natierali, aby ešte mohol slúžiť potrebám detí.
Celková výška požadovaného grantu je 3 000 €. Projekt sme podali v októbri 2019 cez ČSOB
Zamestnanecký grantový program a spolupracovali na ňom Ing. Katarína Kráľová, Mgr. Katarína
Kovačovicová a Ing. Elena Antalová.

Projekt

Sŕňančatá – o odpade veselo a vážne.


Cieľom nášho projektu je naučiť deti predškolského veku separovať. Pomocou zaujímavých aktivít
(beseda, zážitková exkurzia, vyrobenie kompostéru, divadelné predstavenie, zakúpenie pomôcok,
vytvorenie knihy..) predstaviť problematiku odpadu a dopad na znečistenie spodných vôd v našej
obci. Podporiť u škôlkárov rozvoj poznatkov, pozitívnych hodnôt a schopností, ako aj záujem a vzťah
k ochrane životného prostredia. Hravou formou vzbudiť záujem, pomôcť im osvojiť si techniky
znižovania produkcie odpadu, naučiť ich správne triediť odpad do kontajnerov tak, aby mohli svoje
nadobudnuté vedomosti a skúsenosti odovzdať starším. Projekt sme podali v novembri 2019 cez
Zelený vzdelávací fond a spolupracovali na ňom Ing. Katarína Kráľová, Mgr. Katarína Kovačovicová,
Ing. Elena Antalová.

Výtvarná súťaž

Príroda, životné prostredie a deti
V októbri 2019 sa deti 2.triedy pod
vedením riaditeľky Mgr. Kovačovicovej
zapojili do 31. ročníka výtvarnej súťaže
Príroda, životné prostredie a deti.
Cieľom súťaže bolo podnecovanie detí
k umeleckej tvorivosti, podpora ich
talentu, rozvíjanie fantázie, estetického
cítenia a vytváranie priestoru na
prezentáciu ich vlastnej tvorivosti.

Druhý projekt má názov: Môj strom , načrtáva možnosti aplikácie konštruktivizmu do prírodovedného vzdelávania. Hlavný význam projektu je, že dieťa sa naučí poznávať, skúmať obklopujúcu realitu v okolí, v ktorom žije. Konštruuje si vlastné poznanie na základe skúseností, zážitkov, pozorovaní a manipulovaním s realitou.Naučí sa získavať poznatky z prostredia vlastnou skúsenosťou a bude si vedieť utvárať objektívne informácie o realite. Projekt podporuje detské poznanie a nasycuje dostatočným množstvom príležitostí na skúmanie a bádanie. Rozvíja poznanie dieťaťa obklopujúcej konkrétnej vybranej reality v exteriéri materskej školy. Je zameraný na zaznamenávanie zmien listnatých stromov, toho, čo sa nachádza na strome, pod stromom v priebehu štyroch ročných období. Na pozorovanie v jednom školskom roku si vyberieme jeden strom. Pozorovali sme gaštan konský, brezu bielu, lipu malolistú, a tento rok pozorujeme agát biely. Spájame prirodzený záujem a potrebu dieťaťa spoznávať svet okolo seba. V našom projekte sa zameriavame na empirickú úroveň dieťaťa-získavanie informácií vlastnou skúsenosťou a manipuláciou s reálnymi predmetmi vo svojom okolí. Uplatňujeme individuálne a skupinové formy práce. O realizovaných aktivitách vedieme spolu s deťmi dokumentáciu. Na projekte pracujeme s deťmi štyri roky.