PROJEKT

„ VEZMITE ÚROVEŇ ŠKOLSKÝCH TOALIET DO SVOJICH RÚK”

Materská škola Dolné Srnie sa už po štvrtý raz pod vedením
riaditeľky Kovačovicovej zapojila do projektu Vezmite úroveň
školských toaliet do svojich rúk o finančnú výhru 6 700 € na
rekonštrukciu toaliet. Splnili sme štyri aktivity na vylepšenie
hygienických návykov detí. Po zaregistrovaní rodičia
a priatelia MŠ hlasovali cez e – mail za fotografiu škôlky zo
splnenej aktivity. Ďalšie body sme získali za nákup produktov
Domestos. So zbieraním účteniek nám pomohli aj obchod
Nima Dolné Srnie, COOP Jednota Dolné Srnie, mamička
Kovencová – z obchodu Teta, pani Polacec – z COOP Jednota
Nové Mesto nad Váhom.

10.1. naša škôlka získala odmenu za včasnú
registráciu (vymaľovánky, pexesá, 2 spoločenské
hry) a 260€ na nákup čistiacich produktov
Domestos.

Ďakujeme rodičom a priateľom MŠ za účtenky a hlasy.

PROJEKT ZDRAVÉ SŔŇANČATÁ

V máji 2017 sme cez Zamestnanecký grantový program Dobré srdce Nadácie
Tatra banky podali projekt Zdravé Sŕňančatá. Zamerali sme sa na ochranu
a podporu zdravia našich detí. Každodenne si s pomocou učiteliek osvojujú
hygienické návyky: umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom, po príchode
z vonku. Pravidelne si pred spánkom všetci predškoláci čistia svoje zúbky.
Dbáme aj na správne sedenie a držanie tela detí. A tu nám chýba vybavenie MŠ:
- do hornej a dolnej umyvárne skrinky na uteráky a poháriky s kefkami
- do triedy predškolákov 2 stoly a 20 stoličiek.
Radi by sme vymenili staré, nefunkčné za nové a zútulnili tak interiér umyvárne
a tried. Chceme aj takýmto spôsobom deti motivovať k získaniu správnych
hygienických návykov, umývaniu zúbkov a správnemu držaniu tela. Žiadali sme
o 1000€.

V auguste 2017 sme získali 350 €.

224 € sme doložili z Rodičovského združenia pri MŠ Dolné Srnie. Do konca
decembra 2017 sme zrealizovali do hornej a dolnej umyvárne skrinky na
uteráčiky a poháriky s kefkami.
Na projekte spolupracovali mamičky Ing. E. Antalová, Ing. K. Kráľová
a riaditeľka MŠ Mgr. K. Kovačovicová. Pri vymeriavaní pomáhal otecko Antal
a veľká vďaka patrí Samkovmu oteckovi Lukášovi Masárovi, ktorý skrinky
pripevnil na stenu.

Ďakujeme.

Projekt : Moja záhrada je zameraný na environmentálnu výchovu.

Vychádza z environmentálneho kalendára.

Uplatňuje slovnú metódu – opis, vysvetľovanie a metódu praktických pestovateľských
prác – vysvetľovanie, predvádzanie a vlastný nácvik činností.

Využíva skupinovú a individuálnu formu práce.

Tvorí ju okrasná záhrada. Je zameraná na kvety – jarné, letničky a jesenné. Na projekte
spolupracujeme s rodičmi a starými rodičmi.

Tento rok ju chceme rozšíriť o liečivé byliny.

Druhý projekt má názov: Môj strom , načrtáva možnosti aplikácie konštruktivizmu do prírodovedného vzdelávania. Hlavný význam projektu je, že dieťa sa naučí poznávať, skúmať obklopujúcu realitu v okolí, v ktorom žije. Konštruuje si vlastné poznanie na základe skúseností, zážitkov, pozorovaní a manipulovaním s realitou.Naučí sa získavať poznatky z prostredia vlastnou skúsenosťou a bude si vedieť utvárať objektívne informácie o realite. Projekt podporuje detské poznanie a nasycuje dostatočným množstvom príležitostí na skúmanie a bádanie. Rozvíja poznanie dieťaťa obklopujúcej konkrétnej vybranej reality v exteriéri materskej školy. Je zameraný na zaznamenávanie zmien listnatých stromov, toho, čo sa nachádza na strome, pod stromom v priebehu štyroch ročných období. Na pozorovanie v jednom školskom roku si vyberieme jeden strom. Pozorovali sme gaštan konský, brezu bielu, lipu malolistú, a tento rok pozorujeme agát biely. Spájame prirodzený záujem a potrebu dieťaťa spoznávať svet okolo seba. V našom projekte sa zameriavame na empirickú úroveň dieťaťa-získavanie informácií vlastnou skúsenosťou a manipuláciou s reálnymi predmetmi vo svojom okolí. Uplatňujeme individuálne a skupinové formy práce. O realizovaných aktivitách vedieme spolu s deťmi dokumentáciu. Na projekte pracujeme s deťmi štyri roky.