Materská škola Dolné Srnie je umiestnená na konci dediny v budove bývalej ZŠ. Zriaďovateľom je Obec Dolné Srnie. Tvoria ju dve triedy. Poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú a poldennú prevádzku so stravou deťom vo veku od troch do šesť
rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.Organizačnou súčasťou MŠ je aj zariadenie školského stravovania. Na prízemí sa nachádza šatňa, umyváreň, WC, sklad pomôcok, školská jedáleň, výdajňa a herňa. Na
poschodí sa nachádza herňa, spálňa, WC, umyváreň, sklad pomôcok a riaditeľňa. Materská škola je vybavená učebnými pomôckami, ktoré sa postupne dopĺňajú a modernizujú. Exteriér objektu tvorí školská záhrada, ktorá je oplotená. Súčasťou areálu je aj detské ihrisko. Vybudovali sme ho z projektu Hravým pohybom ku zdraviu a doplnili cez zamestnanecký garantovaný program nadácie SPP v spolupráci Občianskeho združenia pri MŠ v Dolnom Srní, zamestnancov MŠ a rodičov. Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a podľa školského vzdelávacieho programu. Náš ŠkVP má názov Sŕňančatá. Je zameraný na:

1.poznávanie, skúmanie prírodného prostredia

2. poznávanie tradícií

3. hravým pohybom ku zdraviu.

MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie, o čom dieťa dostane osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelania.