Darujte nám 2% z Vašich daní a my Vašim deťom vrátime oveľa viac.

Tlačivo k 2-.pdf (98,9 kB)

Materská škola Dolné Srnie je umiestnená na konci dediny v budove bývalej ZŠ. Zriaďovateľom je Obec Dolné Srnie. Tvoria ju dve triedy. Poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú a poldennú prevádzku so stravou deťom vo veku od troch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Súčasťou školy je výdajná školská jedáleň. Na prízemí sa nachádza šatňa, umyváreň, WC, sklad pomôcok, školská jedáleň, výdajňa,1. herňa, 1. spálňa a sklad pomôcok na Tv. Na poschodí sa nachádza 2. herňa, 2. spálňa, WC, umyváreň, sklad pomôcok a riaditeľňa. Materská škola je vybavená učebnými pomôckami, ktoré sa postupne dopĺňajú a modernizujú. Exteriér objektu tvorí školská záhrada, ktorá je oplotená. Súčasťou areálu je aj detské ihrisko. Vybudovali sme ho z projektu Hravým pohybom ku zdraviu a doplnili cez zamestnanecký garantovaný program nadácie SPP v spolupráci Občianskeho združenia pri MŠ v Dolnom Srní, zamestnancov MŠ a rodičov. V areáli, za budovou MŠ sa nachádza multifunkčné ihrisko. Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a podľa školského vzdelávacieho programu. Náš ŠkVP má názov Sŕňančatá. Je zameraný na: 1. poznávanie, skúmanie prírodného prostredia 2. poznávanie tradícií 3. hravým pohybom ku zdraviu. MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie. Dokladom o získaní stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva MŠ.