Materská škola Dolné Srnie je umiestnená na konci dediny v budove bývalej ZŠ.
Zriaďovateľom je Obec Dolné Srnie. Tvoria ju dve triedy. Poskytuje predprimárne
vzdelávanie, celodennú a poldennú prevádzku so stravou deťom vo veku od troch do šesť
rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou
dochádzkou. Súčasťou školy je výdajná školská jedáleň. Na prízemí sa nachádza šatňa,
umyváreň, WC, sklad pomôcok, školská jedáleň, výdajňa, 1. herňa, 1. spálňa a sklad pomôcok
na Tv. Na poschodí sa nachádza 2. herňa, 2. spálňa, WC, umyváreň, sklad pomôcok
a riaditeľňa. Materská škola je vybavená učebnými pomôckami, ktoré sa postupne dopĺňajú
a modernizujú. Exteriér objektu tvorí školská záhrada, ktorá je oplotená. Súčasťou areálu je
aj detské ihrisko. Vybudovali sme ho z projektu Hravým pohybom ku zdraviu a doplnili cez
zamestnanecký garantovaný program nadácie SPP v spolupráci Občianskeho združenia pri
MŠ v Dolnom Srní, zamestnancov MŠ a rodičov.
V areáli, za budovou MŠ sa nachádza
multifunkčné ihrisko. Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a podľa
školského vzdelávacieho programu. Náš ŠkVP má názov Sŕňančatá. Je zameraný na:
1.poznávanie, skúmanie prírodného prostredia
2. poznávanie tradícií
3. hravým pohybom ku zdraviu.
MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie. Na základe žiadosti rodičov získava
predškolák doklad o stupni vzdelania Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania.