Oznámenie!!!                            

hľadáme učiteľku MŠ na zastupovanie počas MD od 01.09.2020

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
Osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača na vykonávanie funkcie učiteľky MŠ podľa
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 138/2019 Z. z.
a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Zoznam požadovaných dokladov:
/ Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
/ Doklady o vzdelávaní ( overená fotokópia dokladu o vzdelaní)
/ Profesijný životopis
/ Bezúhonnosť ( doložiť aktuálny odpis z registra trestov)
/ Zdravotná spôsobilosť ( lekárske potvrdenie)
/ Ovládanie štátneho jazyka
/ Znalosť práce s PC
/ Odporučenie: doklad o dĺžke pedagogickej praxe
/ Odporučenie: absolvované adaptačné vzdelávanie
/ Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z.

   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne do
podateľne OcÚ alebo poštou na adresu:
Obec Dolné Srnie
Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie
Obálku označiť „ UČITEĽKA MŠ ” a doručiť najneskôr do 19.06.2020.
Výber učiteľky sa uskutoční pohovorom 22.06.2020 v priestoroch MŠ. Uchádzači budú telefonicky,
alebo písomne oboznámení o presnom čase pohovoru.

oznam o zápise MŠ Dolné Srnie.docx (186,1 kB)
Žiadosť o prijatie do MŠ.docx (17 kB)
 

 

Materská škola Dolné Srnie je umiestnená na konci dediny v budove bývalej ZŠ.
Zriaďovateľom je Obec Dolné Srnie. Tvoria ju dve triedy. Poskytuje predprimárne
vzdelávanie, celodennú a poldennú prevádzku so stravou deťom vo veku od troch do šesť
rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou
dochádzkou. Súčasťou školy je výdajná školská jedáleň. Na prízemí sa nachádza šatňa,
umyváreň, WC, sklad pomôcok, školská jedáleň, výdajňa, 1. herňa, 1. spálňa a sklad pomôcok
na Tv. Na poschodí sa nachádza 2. herňa, 2. spálňa, WC, umyváreň, sklad pomôcok
a riaditeľňa. Materská škola je vybavená učebnými pomôckami, ktoré sa postupne dopĺňajú
a modernizujú. Exteriér objektu tvorí školská záhrada, ktorá je oplotená. Súčasťou areálu je
aj detské ihrisko. Vybudovali sme ho z projektu Hravým pohybom ku zdraviu a doplnili cez
zamestnanecký garantovaný program nadácie SPP v spolupráci Občianskeho združenia pri
MŠ v Dolnom Srní, zamestnancov MŠ a rodičov.
V areáli, za budovou MŠ sa nachádza
multifunkčné ihrisko. Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a podľa
školského vzdelávacieho programu. Náš ŠkVP má názov Sŕňančatá. Je zameraný na:
1.poznávanie, skúmanie prírodného prostredia
2. poznávanie tradícií
3. hravým pohybom ku zdraviu.
MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie. Na základe žiadosti rodičov získava
predškolák doklad o stupni vzdelania Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania.