AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY
JANUÁR
- Vedenie detí k vnímaniu krás prírody, jej čaru
a jedinečnosti
-Experimentovanie s neživ. prírodou - sneh, ľad
- Pozorovanie stôp v snehu
- Upevňovanie pozitívnych postojov k zdraviu
- V zdravom tele zdravý duch - športový týždeň
- Zimná olympiáda - bobovanie, lopatovanie,
chôdza v stope, stavane snehuliakov
FEBRUÁR
- Kŕmenie vtáčat, chystanie potravy
- Vytvorenie kŕmidiel z odpad. materiálu
- Pozorovanie exot. zvierat kamarátov
- Fašiangy - tradície, zvyky, výzdoba
- Karneval v MŠ
- Zaznamenávanie zmien na našom strome
- Zimná turistická vychádzka