AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY NA ROK 2021/2022

September:

 • Adaptácia detí - zoznamovacie hry
 • Oboznámenie sa so svojou značkou, pravidlami
 • 6.9. Rodičovské združenie
 • 8.9. Deň gramotnosti
 • 10.9. logopedická depistáž 5-6 ročné deti
 • Orientácia v MŠ a jeho okolí
 • Vedenie detí k používaniu čarovných slovíčiek
 • Zvládanie sebaobslužných činností
 • Bezpečne v škôlke a okolí
 • Projekt Malý záhradník – výsadba jesenných kvetov, cibuľovín
 • Od 23. – 30.9. Európsky týždeň športu

Október:                                                                         

 • Stimulačný program pre predškolákov, anglic. a tanečný krúžok
 • 4.10 Svetový deň ochrany zvierat
 • 15.10. Svetový deň umývania rúk – čisté ručičky
 • 16.10. Svetový deň výživy
 • Vyhľadanie stromu na celoročné pozorovanie zmien na strome
 • Tvorenie a hry s gaštanmi
 • Pripravenie programu, darčekov – Úcta k starším
 • Veselé hrable - jesenné upratovanie areálu MŠ
 • Výroba ovocníčkov
 • Jesenná turistická vychádzka
 • Výroba svetlonosov s rodičmi a lampiónový sprievod
 • Kurz ľadového korčuľovania

November:

 • 4.11. Deň materských škôl 
 • Experimentovanie , pokusy - s časom, teplotou
 • Pozorovanie a rozlišovanie znakov roč. období
 • Vytvorenie kalendáru ročných období
 • Staranie sa o zdravie - športovanie, otužovanie, hyg. návyky
 • Návšteva riaditeľky MŠ v 1. roč. ZŠ-
 • Práca s odpadovým materiálom, výroba výrobkov na vian. trhy

 December:

 • Zdobenie stromčeka v MŠ a v areáli MŠ
 • Reprodukovanie básní, piesní o Mikulášovi, Vianociach
 • Čakanie na Mikuláša v MŠ
 • Vystúpenie v KD na Mikuláša a vianočných trhoch
 • Oboznámenie sa s tradíciami Vianoc

                           -   Zdobenie medovníčkov

 • Posedenie pri jedličke - besiedka s rodičmi
 • Výzva – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Január:

 • Vedenie detí k vnímaniu krás prírody,  jej čaru a jedinečnosti       
 • Experimentovanie s neživ. prírodou - sneh, ľad     
 • Pozorovanie stôp v snehu
 • V zdravom tele zdravý duch – športový týždeň
 • Zimná olympiáda - bobovanie, lopatovanie, chôdza v stope
 • Lyžiasrsky kurz

Február:            -   Kŕmenie vtáčat, chystanie potravy, výroba kŕmidiel

 • Fašiangy - tradície, zvyky, výzdoba
 • Karneval v MŠ
 • Zimná turistická vychádzka
 • Zaznamenávanie zmien na našom strome

 

Marec:                  - Návšteva obecnej knižnice

 • Formovanie kladného vzťahu dieťaťa ku knihe a literatúre
 • Výstava kníh - čítame tvoju obľúbenú rozprávku
 • Napomáhanie aktívnemu počúvaniu a komunikovaniu s poroz.

                            -   Vyrobenie knihy, vytvorenie verejnej knižnice

 • Beseda o spisovateľke M. Rázusovej – Martákovej
 • Vychádzka k pamätnej buste M. Rázusovej  - Martákovej
 • Divadlo Deti deťom
 • 21.3. Svetový Deň Dawnovho syndrómu – ponožková výzva
 • 22.3 Deň vody- 25.3. HV predstavenie Ja som malý remeselník
 • Jarná turistická vychádzka, pripevnenie  vtáčichbúdiek

 

Apríl :-   Beseda so záchranárkou

 • 7.4 Svetový deň zdravia
 • Apríl – mesiac ochrany lesov - sokoliari
 • Zvyky a tradície Veľkej noci
 • Projekt Malý záhradník - sadenie letničiek, liečivých bylín
 • Deň Zeme
 • Vedenie detí k triedeniu odpadu a návšteva zberného dvora
 • Projekt Sŕňančatá o odpade veselo a hravo, experim.sodpadom
 • Rodičovské združenie
 • Zdobenie mája v areáli MŠ

Máj:

 • Pozorovanie hmyzu v hmyzích domčekoch
 • Rozvoj hudobných schopností formou BUM
 • Nacvičovanie programu ku dňu matiek
 • Vytvorenie darčekov pre mamičky
 • Vedenie detí k správnej výslovnosti pri recitácií
 • 15.5. Deň rodiny - Olympiáda s rodičmi
 • Deň otvorených dverí pre nové deti a rodičov
 •  Zápis detí do MŠ
 • Otvorená hodina anglického krúžku
 • Poznávanie svojej dediny–návšteva OcÚ, pošty, detského ihris.
 • Hodnotenie umeleckých diel v dedine
 • Výroba medailí k MDD

 

Jún:                    -   MDD- diskotéka, súťaže, prekvapenie

 • Letná turistická vychádzka s piknikom
 • Plavecký kurz
 • Vedenie detí k ochrane život. prostredia
 • Pozorovanie rastlín, živočíchov v okolí potoka
 • Poznávanie významu vody, experimentovanie s vodou
 • Besiedka-rozlúčka s predškolákmi, tablo, opekačka,
 • Noc s predškolákmi